ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

៣១ ឧសភា ២០២៣

H.E. Rath Sovannorak presided over the signing of MOU on USAID Digital Workforce Development Project

៣០ ឧសភា ២០២៣

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥១ ឆ្នាំទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

២៩ ឧសភា ២០២៣

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានសហការជាមួយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី “ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សិទ្ធិ និងកិច្ចការពារអតិថិជន”

២៥ ឧសភា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី១០

២៤ ឧសភា ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការលុបឈ្មោះគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២៤ ឧសភា ២០២៣

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានសហការជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកព្រះនេត្រព្រះ រៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី “វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា”

២៣ ឧសភា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

២៣ ឧសភា ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាបណ្ណប្តូរប្រាក់ចេញពីបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១៩ ឧសភា ២០២៣

របាយការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០២២

១៨ ឧសភា ២០២៣