ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អង្គការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារកណ្តាលគឺ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល នេះត្រូវដឹកនាំដោយទេសាភិបាល ។ ក្រុមប្រឹក្សានេះមាន សមាជិក ៧រូប គឺទេសាភិបាល ទេសាភិបាល រង និង សមាជិក ៥ រូបទៀត ដែល ១ រូបតំណាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ១រូប តំណាងអោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ១រូបតំណាងអោយមជ្ឈដ្ឋានធ្វើសកម្ម ភាពសេដ្ឋកិច្ច ១រូប តំណាងអោយមជ្ឈដ្ឋានឧត្តមសិក្សា ១រូបទៀតតំណាងអោយ បុគ្គលិក ធនាគារកណ្តាល។

ប្រធាន

លោកជំទាវ ជា សិរី

អគ្គទេសាភិបាលនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ស៊ុំ សន្និសិទ្ធ

ទេសាភិបាលរងនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ឯកឧត្តម ហួត ពុំ

តំណាងឱ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា

តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

លោកស្រី អេង នេត្រា

តំណាងមជ្ឈដ្ឋានឧត្តមសិក្សា

លោក ឡាយ ម៉េងស៊ុន

តំណាងមជ្ឈដ្ឋានធ្វើ សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

លោក មុំ ដារ៉េត

តំណាងបុគ្គលិកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា