ព័ត៌មាន

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១២៩

០២ ឧសភា ២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៧៨ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២២

០១ ឧសភា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

២៥ មេសា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១២៩

២៥ មេសា ២០២៣

ព័ត៌មានស្ថិតិសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ លេខ៣៥០ ឆ្នាំទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

២៥ មេសា ២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រប្រចាំត្រីមាស ត្រីមាសទី១ លេខ៧០ ឆ្នាំ២០២២

២១ មេសា ២០២៣

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី៩

១៩ មេសា ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការទូទាត់ និងការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងដែនរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងស្ថាប័ន NPCI International Payments Limited

១៧ មេសា ២០២៣

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកផ្សេងៗនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារកណ្តាលរវ៉ាន់ដា

១៧ មេសា ២០២៣

លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាលរង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំនិទាឃរដូវឆ្នាំ២០២៣ របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោក ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ

១៦ មេសា ២០២៣