ប្រកាសនិងសារាចរណែនាំ


ប្រកាសថ្មីៗ

ប្រកាសស្តីពី ការតម្កល់ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមារបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ០៨ ឧសភា ២០២៤
សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីហានិភ័យទីផ្សារសម្រាប់អនុបាតភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ, ១២ មេសា ២០២៤
ប្រកាសស្តីពី ហានិភ័យទីផ្សារសម្រាប់អនុបាតភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ, ១២ មេសា ២០២៤
សារាចរ​ណែនាំ​ ស្តីពី​ ការ​រៀបចំ​ឥណទាន​ឡើង​វិញ​ចំពោះ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប, ២៣ វិចិ្ឆកា ២០២៣
ប្រកាស ស្តីពី ដើមទុនបទប្បញ្ញត្តិរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ, ២៣ មិថុនា ២០២៣
ប្រកាស ស្តីពី ហានិភ័យឥណទានសម្រាប់អនុបាតភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ, ២៣ មិថុនា ២០២៣
ប្រកាស ស្តីពី ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចនៃប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់កម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ០៩ មករា ២០២៣
ប្រកាស ស្តីពី ការប្រេីប្រាស់មូលបត្ររដ្ឋក្នុងប្រតិបត្តិការរូបិយវត្ថុរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, ៣០ មិថុនា ២០២២
ប្រកាសស្ដីពីការប្រើប្រាស់អត្រា SOFR ជំនួស LIBOR, ០៣ មករា ២០២២
សារាចរណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តមូលប័ត្ររដ្ឋដែលកាន់កាប់ដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៩ ធ្នូ ២០២១
ប្រកាសស្ដីពី លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រអនុស្សាវរីយ៏ ប្រភេទ ៣០០០០ រៀល, ១៨ តុលា ២០២១
ប្រកាស​ស្តី​ពី​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ប៊េ​ង​កា​សួ​រេ​ន​, ៣០ មីនា ២០២១
សារាចរ​ណែនាំ​ ស្តី​ពី​ នីតិវិធី​ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​អតិថិជន​ និង​ការ​កំណត់​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ប្រតិបត្តិការ​ សម្រាប់​សេវា​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​នៅ​កម្ពុជា​, ២៦ មីនា ២០២១
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​អាជ្ញា​បណ្ណ​ប្រកប​អាជីវកម្ម​នាំ​ចេញ​-​នាំ​ចូល​ លោហធាតុ​និង​ត្បូង​ថ្ម​មាន​តម្លៃ​, ២៦ មករា ២០២១
ប្រកាសស្តីពីការចែករំលែកព័ត៌មានឥណទាន, ២៦ មិថុនា ២០២០
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​គំរូ​បរិ​ច្ឆិ​នភា​ព​បច្ចេកទេស​ ខេ​អេ​ច​ឃ្យូ​អរ​កូត​ (KHQR​ Code)​សម្រាប់​ការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​, ២៦ មិថុនា ២០២០
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញាប្រព័ន្ធបាគង, ២៦ មិថុនា ២០២០
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ វិធាននិងនីតិវិធី ប្រព័ន្ធបាគង, ២៦ មិថុនា ២០២០
សារាចរណែនាំ ស្តីពី សេចក្តីពន្យល់បន្ថែមទីលើឧបសម្ព័ន្ធ ២ នៃប្រកាសស្តីពី អនុបាតក្របខ័ណ្ឌសន្ទនីយភាព, ២៥ មិថុនា ២០២០
សារាចរណែនាំបន្ថែម ស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីការកំណត់ទ្រនាប់ដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៥ មិថុនា ២០២០
ប្រកាសស្តីពី ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច នៃប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់កម្ចីរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ១៨ មីនា ២០២០
ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ២២នៃប្រកាសស្តីពីអ្នកដំណើរការតតិយភាគី, ០៦ ធ្នូ ២០១៩
ប្រកាស​ ស្តី​ពី​ លក្ខណៈ​សម្គាល់​នៃ​ធនប័ត្រ​អនុស្សាវរីយ៍​ ប្រភេទ​ ១៥០០០​ រៀល​, ០៧ តុលា ២០១៩
ប្រកាស​ ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​មូលប្បទានប័ត្រ​គំរូ​ថ្មី​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​, ២៦ កញ្ញា ២០១៨
ប្រកាស ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញា សម្រាប់ប្រព័ន្ធសេវាទូទាត់រហ័ស (Fast Payment) និងប្រព័ន្ធខេមបូឌានស៊ែស្វីច (Cambodian Shared Switch), ១១ មិថុនា ២០១៨
ប្រកាស ស្តីពី លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រ ប្រភេទ ២០០០០ រៀល គំរូថ្មី, ១៦ ឧសភា ២០១៨
សារាចរ​ណែនាំ​ស្តី​ពី​ ការ​អនុវត្តប្រកាសស្តីពី ការកំណត់ទ្រនាប់ដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ០៧ មីនា ២០១៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការកំណត់ទ្រនាប់ដើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ២២ កុម្ភៈ ២០១៨
សារាចរ​ណែនាំ​ស្តី​ពី​ ការ​អនុវត្តប្រកាសស្តីពី ចំណាត់ថ្នាកហានិភ័យឥណទាន និងសំវិធានធនលើអុីមភែរមិន, ១៦ កុម្ភៈ ២០១៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ចំណាត់ថ្នាក់​ហានិភ័យ​ឥណទាន​ និង​សំ​វិធាន​ធន​លើ​អ៊ី​ម​ភែ​រ​មិន​, ០១ ធ្នូ ២០១៧
ប្រកាសស្តីពី សវនកម្ម ចំពោះគ្រឹស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ១៤ វិចិ្ឆកា ២០១៧
ប្រកាស ស្តីពី លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រ ប្រភេទ ៥០០០ រៀល គំរូថ្មី, ២៥ តុលា ២០១៧
ប្រកាស ស្តីពី លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រ ប្រភេទ ១០០០ រៀល គំរូថ្មី, ២៥ តុលា ២០១៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​វិញ្ញាបនបត្រ​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ​, ២៥ តុលា ២០១៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដាក់​ពាក្យសុំ​ចុះបញ្ជី​លក់​មូល​ប​ត្រ​ក្នុង​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​, ២៧ កញ្ញា ២០១៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ក្របខ័ណ្ឌ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​សន្ទនីយ​ភាព​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​, ២៧ កញ្ញា ២០១៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ដោះស្រាយ​បណ្តឹង​អតិថិជន​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​, ២៧ កញ្ញា ២០១៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​គ្រឹះស្ថាន​ផ្តល់​សេវា​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​, ២០ មិថុនា ២០១៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​កែសម្រួល​ចំណុច​ ៥​ ប្រការ​ ២​ នៃ​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ , ១៨ ឧសភា ២០១៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​កំណត់​ពិ​ដាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ឥណទាន, ១៣ មីនា ២០១៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​ឥណទាន​ជា​រូបិយ​វត្ថុ​ជាតិ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​, ០១ ធ្នូ ២០១៦
សារាចរណែនាំ ស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសស្តីពី ដើមទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមារបស់ គ្រឹះស្ថានធនាគារនិង ហិរញ្ញវត្ថុ , ២៨ មិថុនា ២០១៦
ប្រកាសស្តីពី សមាជិកភាពប្រព័ន្ធ FAST និង ប្រព័ន្ធ Central Shared Switch , ១៩ ឧសភា ២០១៦
ប្រកាសស្តីពី ដើមទុនចុះបញ្ជីអប្បបរមារបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៣ មីនា ២០១៦
សារាចរណែនាំ ស្តីពី ការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់, ១១ កុម្ភៈ ២០១៦
ប្រកាសស្តីពី អនុបាតក្របខ័ណ្ឌសន្ទនីយភាព, ២៣ ធ្នូ ២០១៥
​ប្រកាស​ ស្តី​ពី​លក្ខណៈ​សម្គាល់​នៃ​ធនប័ត្រ​ ប្រភេទ​ ១០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​, ១៤ មករា ២០១៥
​ប្រកាស​ ស្តី​ពី​លក្ខណៈ​សម្គាល់​នៃ​ធនប័ត្រ​ ប្រភេទ​ ៥០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​, ១៤ មករា ២០១៥
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ចំពោះ​សមាជិក​សភា​ផាត់ទាត់​ជាតិ​, ០១ តុលា ២០១៤
សារាចរ ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ, ០៩ កញ្ញា ២០១៤
ប្រកាស ស្តីពី កិច្ចការពារផ្នែកគតិយុត្តសម្រាប់មន្រ្តីទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ០៨ កញ្ញា ២០១៤
ប្រកាស​ ស្តី​ពី​លក្ខណៈ​សម្គាល់​នៃ​ធនប័ត្រ​ ប្រភេទ​ ៥០០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​, ០៦ ឧសភា ២០១៤
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក្រៅប្រទេស​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ តាម​រយៈ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​, ២៥ កុម្ភៈ ២០១៤
ប្រកាសស្តីពី ការប្រើប្រាស់អត្រា LIBOR ជំនួសអត្រា SIBOR, ០៩ មករា ២០១៤
ប្រកាស ស្តីពីលក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រ អនុស្សាវរីយ៍ ប្រភេទ ២០០០ រៀល, ០៨ វិចិ្ឆកា ២០១៣
សារាចរណែនាំ ស្តីពី ការអនុវត្តប្រកាសស្តីពីការកំណត់សោហ៊ុយសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ, ១០ កញ្ញា ២០១៣
ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់សោហ៊ុយសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ, ៣០ ឧសភា ២០១៣
ប្រកាសស្តីពី លក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រ ប្រភេទ ១០០០០០ រៀល គំរូថ្មី, ០៩ ឧសភា ២០១៣
ប្រកាស ស្តីពីលក្ខណៈសម្គាល់នៃធនប័ត្រ " ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ " ប្រភេទ ១០០០ រៀល, ៣១ មករា ២០១៣
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​សភា​ផាត់ទាត់​មូលប្បទានប័ត្រ​ជា​ប្រាក់​រៀល​ និង​ប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ នៅ​សាខា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ខេត្តបាត់ដំបង​, ២២ កញ្ញា ២០១០
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​បង្កើត​សភា​ផាត់ទាត់​មូលប្បទានប័ត្រ​ជា​ប្រាក់​រៀល​ និង​ប្រាក់​ដុល្លារ​អា​មេ​រិ​ក​ នៅ​សាខា​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ខេត្តកំពង់ចាម​, ២២ កញ្ញា ២០១០
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើ​គំរូ​បញ្ជា​ទូទាត់​សម្រាប់​ការ​ផ្ទេរ​ឥណទាន​, ២៧ សីហា ២០១០
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ អ្នកដំណើរ​កា​រត​តិ​យ​ភាគី​, ២៧ សីហា ២០១០
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ផ្តល់​របាយការណ៍​ឥណទាន​ធំ​ និង​ ពិនិត្យ​តាមដាន​ហានិភ័យ​ឥណទាន​ប្រមូលផ្តុំ​ , ១៥ កញ្ញា ២០០៩
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​បើក​ទូលាយ​ក្នុង​ការ​កំណត់​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ , ០៩ កញ្ញា ២០០៩
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​តម្កល់​ប្រាក់​បម្រុង​កាតព្វកិច្ច​អប្បបរមា​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​, ១៧ មីនា ២០០៩
ប្រកាស​ស្តី​ពី​កា​រត​ម្ភ​ល់​ប្រាក់​បំរុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​ធនាគារពាណិជ្ជ​, ១០ កុម្ភៈ ២០០៩
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការណ​ត់​ជា​ថ្មី​នូវ​ដើមទុន​ចុះបញ្ជី​ និង​លក្ខខណ្ឌ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​, ១៩ កញ្ញា ២០០៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​មូលប្បទានប័ត្រ​ស្តង់ដារ​, ១០ កញ្ញា ២០០៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​លេខ​អត្តសញ្ញាណ​ធនាគារ​, ១០ កញ្ញា ២០០៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ភតិសន្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​, ៣០ ឧសភា ២០០៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ប្រឆាំង​ការ​សំអាត​ប្រាក់​និង​ហិរញ្ញប្បទាន​, ៣០ ឧសភា ២០០៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​លក្ខណៈ​សំគាល់​នៃ​ក្រដាសប្រាក់​ប្រភេទ​ ២០០០០​រៀល​ គំរូ​ថ្មី​, ១២ ឧសភា ២០០៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​កា​រត​ម្ភ​ល់​ប្រាក់​បំរុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​ធនាគារពាណិជ្ជ​, ២៥ មេសា ២០០៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​កា​រប​ង្ភើ​ត​ក្រុមការងារ​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការងារ​កែទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​, ១៣ មីនា ២០០៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​តែងតាំង​អនុប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំ​ការងារ​កែទម្រង់​ការ​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ​, ១២ មីនា ២០០៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​លក្ខណៈ​សំគាល់​នៃ​ក្រដាសប្រាក់​ប្រភេទ​២០០០​រៀល​គំរូ​ថ្មី​, ០៣ មករា ២០០៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​កា​រប​ង្ភើ​ត​គណៈកម្មាធិការ​គោលនយោបាយ​រូបិយ​វត្ថុ​, ០២ មករា ២០០៨
ប្រកាស​ស្តី​ពី​សភា​ផាត់ទាត់​មូលប្បទានប័ត្រ​ចារឹក​ជា​ប្រាក់​រៀល​, ២៩ ឧសភា ២០០៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​សាច់ប្រាក់​ងាយស្រួល​របស់​ធនាគារ​ និង​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​, ២៩ ឧសភា ២០០៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​, ២៩ ឧសភា ២០០៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​វិសោធនកម្ម​លើ​ប្រកាស​លេខ​ ធ​ ៧-០១-១៣៧​ ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ឥណទាន​ចំពោះ​សម្ព័ន្ធ​ញាតិ​, ២៩ ឧសភា ២០០៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ប្រតិបត្តិការ​នៃ​គណនី​ទូទាត់​, ១៣ ធ្នូ ២០០៦
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ប្រព័ន្ធ​ផាត់ទាត់​នៃ​ការ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​, ០៤ ធ្នូ ២០០៦
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ប្រព័ន្ធ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ទូទាត់​សង​ប្រាក់​, ០៤ ធ្នូ ២០០៦
ប្រកាស​ស្តី​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​ផ្ញើ​របាយការណ៍​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​, ២៩ ឧសភា ២០០៦
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​ធនាគារ​ឯកទេស​, ២៩ ឧសភា ២០០៦
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​ធនាគារពាណិជ្ជ​, ២៩ ឧសភា ២០០៦
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួល​ប្រកាស​ស្តី​ពី​សោហ៊ុយ​បង្កើន​ដើមទុន​សំរាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​, ២៩ ឧសភា ២០០៦
ប្រកាស​ស្តី​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​ផ្ញើ​របាយការណ៍​របស់​ធនាគារពាណិជ្ជ​ និង​ធនាគារ​ឯកទេស​, ២៩ ឧសភា ២០០៦
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​ និង​ការ​ការពារ​ព័ត៌មាន​ឥណទាន​, ១០ ឧសភា ២០០៦
ប្រកាស​ស្តី​ពី​កាតព្វកិច្ច​អនុវត្ត​តាម​ខ្លឹមសារ​ និង​ការ​ពិត​, ២៧ ឧសភា ២០០៤
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ទូទាត់​សង​ជា​មុន​នូវ​ប្រាក់​ថ្លៃ​ជួល​និង​ភតិសន្យា​, ២៩ មីនា ២០០៤
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​សោហ៊ុយ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​របស់​ធនាគារពាណិជ្ជ​, ០១ មីនា ២០០៤
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​ទូទាត់​ភាគលាភ​ជា​មុន​, ២៩ មករា ២០០៤
សេចក្តីជូនដំណឹងពីគំរូលិខិតផ្ទេរប្រាក់ទៅបរទេស, ២២ ឧសភា ២០០៣
ប្រកាស​ស្តីពី​ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ, ១៦ មករា ២០០៣
ប្រកាសស្តីពីការកំណត់អត្រាការប្រាក់ជាគោលសំរាប់បុនហិរញ្ញប្បទាន, ០៩ មករា ២០០៣
ប្រកាស​ស្តីពី​ប្រតិបត្តិការ​លើ​មូលប័ត្រ​របស់​ធនាគារ​ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា, ២៩ ឧសភា ២០០២
ប្រកាស​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​លើ​ប្រកាស​លេខ​ ធ ៧-០០-៥១ ប្រ ក​ស្តីពី​ចំណាត់ថ្នាក់​និង​សំវិធានធន​លើ​បំណុល​អាក្រក់​ និង​បំណុល​សង្ស័យ​រួម​ទាំង​ការ​ប្រាក់​ដែល​បាន​ព្យួរ, ២៩ ឧសភា ២០០២
ប្រកាស​ស្តីពី​តំរូវ​ការ​របាយការណ៍​សំរាប់​ប្រតិបត្តិការ​​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​​និង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ, ២៥ កុម្ភៈ ២០០២
ប្រកាស​ស្តីពី​អនុបាត​សាច់​ប្រាក់​ងាយ​ស្រួល​របស់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ, ២៥ កុម្ភៈ ២០០២
ប្រកាស​ស្តីពី​ការរក្សា​ប្រាក់​បំរុង​កាតព្វកិច្ច​ចំពោះ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ២៥ កុម្ភៈ ២០០២
ប្រកាស​ស្តីពី​ការកំណត់អត្រាការប្រាក់ជាគោល​សំរាប់​បុនហិរញ្ញប្បទាន, ២៥ ធ្នូ ២០០១
ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​ទីផ្សារ​អន្តរធនាគារ, ២៩ ឧសភា ២០០១
ប្រកាសស្តីពីការដាក់អោយប្រើប្រាស់មូលប្បទានប័ត្រគំរូថ្មី, ៣០ មីនា ២០០១
ប្រកាស​ស្តីពី​សភាផាត់ទាត់មូលប្បទានប័ត្រចារឹកជាប្រាក់រៀល, ២៧ ធ្នូ ២០០០
ប្រកាស​ស្តីពី​សភាផាត់ទាត់មូលប្បទានប័ត្រចារឹកជាដុល្លារអាមេរិក, ១៤ កញ្ញា ២០០០
ប្រកាស​ស្តីពី​ចំណាត់​ថ្នាក់​ និង​សំវិធានធន​លើ​បំណុល​អាក្រក់ ​​និង​បំណុល​សង្ស័យ​រួម​ទាំង​ការ​ប្រាក់​ដែល​បាន​ព្យួរ, ១៧ កុម្ភៈ ២០០០
ប្រកាស​ស្តីពី​ដំណើរ​ការ​គណនេយ្យ​កម្ម​សំរាប់​ប្រតិបត្តិការ​រូបិយប័ណ្ណ, ១៧ កុម្ភៈ ២០០០
ប្រកាស​ស្តីពី​អនុបាត​សាធនភាព​របស់​ធនាគារ, ១៦ កុម្ភៈ ២០០០
ប្រកាស​ស្តីពី​​ការ​ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​ធនាគារ​ឯកទេស​ឥណទាន​ជនបទ, ២៨ មករា ២០០០
ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ចំពោះ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ, ១០ មករា ២០០០
ប្រកាស​ស្តីពី​ការកំណត់អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ​សំរាប់សាខាធនាគារជាតិ​ខេត្ត-ក្រុង​អនុវត្ត​ជាមួយអតិថិជន, ៣០ វិចិ្ឆកា ១៩៩៨
ប្រកាស​ស្តីពី​ការផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជ​តាមរយៈធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា, ០១ តុលា ១៩៩៨
ប្រកាស​ស្តីពី​ប្រភពទុនជាប្រាក់បញ្ញើសំរាប់ប្រើប្រាស់​ក្នុងស្រុក​របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៨ សីហា ១៩៩៨
ប្រកាស​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់​ចំពោះអាជីវកម្មប្តូរប្រាក់, ០៥ សីហា ១៩៩៨
ប្រកាស​ស្តីពី​លក្ខខណ្ឌ​សំរាប់​គ្រឹះស្ថានធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៩ ធ្នូ ១៩៩៧

ខាងក្រោមនេះជាប្រកាស និងសារាចរណែនាំដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ​​ កម្រងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិអនុវត្តចំពោះ គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ ២០១១

ក. បទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រកាសស្តីពី លក្ខខណ្ឌសំរាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៩ ធ្នូ ១៩៩៧
ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់ជាថ្មីនូវដើមទុនចុះបញ្ជីនិងលក្ខខណ្ឌសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ, ១៩ កញ្ញា ២០០៨
ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់អាជីវកម្មប្តូរប្រាក់, ១៩ តុលា ២០០៩
ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះធនាគារពាណិជ្ជ, ១០ មករា ២០០០
ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះធនាគារឯកទេសឥណទានជនបទ, ១១ មករា ២០០០
ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ១១ មករា ២០០០
ប្រកាសស្តីពី​ ការកែសម្រួលប្រកាសស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ១៣ កញ្ញា ២០០៦
ប្រកាសស្តីពី​ ប្រាក់តំកល់ធានាលើដើមទុន, ១៥ តុលា ២០០១
ប្រកាសស្តីពី ការផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ, ០៨ វិចិ្ឆកា ២០០១
ប្រកាសស្តីពី អ្នកដំណើរការតតិយភាគី, ២៥ សីហា ២០១០
ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ១៣ ធ្នូ ២០០៧

ខ. បទប្បញ្ញត្តិអនុវត្តចំពោះធនាគារពាណិជ្ជ និងធនាគារឯកទេស បទប្បញ្ញត្តិប្រុងប្រយ័ត្ន

ប្រកាសស្តីពី អនុបាតសាធនភាពរបស់ធនាគារ, ១៦ កុម្ភៈ ២០០០
ប្រកាសស្តីពី ឥណទានចំពោះសម្ព័ន្ធញាតិ, ១៥ តុលា ២០០១
ប្រកាសស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យនៃឥណទានធំរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ០៣ វិចិ្ឆកា ២០០៦
ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់របាយការណ៍ឥណទានធំ និងពិនិត្យតាមដានហានិភ័យឥណទានប្រមូលផ្តុំ, ១៥ កញ្ញា ២០០៩
ប្រកាសស្តីពី អចលនទ្រព្យរបស់ធនាគារ, ០៨ វិចិ្ឆកា ២០០១
ប្រកាសស្តីពី ប្រភពទុនជាប្រាក់បញ្ញើសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុករបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៨ សីហា ១៩៨៨
ប្រកាសស្តីពី ការតម្កល់ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមារបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៥ កុម្ភៈ ២០០៩
ប្រកាសស្តីពី ការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ, ១៥ តុលា ២០១០
សារាចរស្តីពីការអនុវត្តប្រកាសស្តីពី ការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់ធនាគារ, ២៣ កុម្ភៈ ២០១១

ខ១. វិធានគណនេយ្យ និងរបាយការណ៍

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់អោយអនុវត្តប្លង់គណនីសំរាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៥ ធ្នូ ២០០២
សារាចរណែនាំស្តីពី ការធ្វើបង្គរ និងរំលស់ប្រចាំថ្ងៃសំរាប់ធនាគារពាណិជ្ជនិងធនាគារឯកទេស, ០១ តុលា ២០០៣
ប្រកាសស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រឹះស្ថា​នធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៩ ធ្នូ ២០០៤
សារាចរណែនាំស្តីពី អនុវត្តន៍គណនេយ្យរូបិយវត្ថុចំរុះតាមប្លង់គណនីឯកភាព, ១០ កុម្ភៈ ២០០៥
ការធ្វើរបាយការណ៍សរុបទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មនៅលើថាសទន់, ២៣ មិថុនា ១៩៩៥
ប្រកាសស្តីពី ប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ, ១៦ មករា ២០០៣
ប្រកាសស្តីពី កាលបិរច្ឆេទផ្ញើរបាយការណ៍របស់ធនាគារពាណិជ្ជ និងធនាគារឯកទេស, ១៣ កញ្ញា ២០០៦

ខ២. បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់អត្រាការប្រាក់ជាគោលសំរាប់បុនហិរញ្ញប្បទាន, ២៥ ធ្នូ ២០០១
សារាចរណែនាំស្តីពី ការផ្តល់និងការថតចំលងឯកសារនៅពេលត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែង, ១៥ កក្កដា ២០០៣
ប្រកាសស្តីពី ការទូទាត់សងជាមុននូវប្រាក់ថ្លៃជួលនិងភតិសន្យា, ០៩ មីនា ២០០៧
ប្រកាសស្តីពី ការទូទាត់ភាគលាភជាមុន, ១៤ មករា ២០០៤
ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់ឥណទានវិបារូបន៍ ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលខ្វះសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលបណ្តោះអាសន្ន, ២០ មករា ២០០៩

គ. បទប្បញ្ញតិអនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បទប្បញ្ញត្តិប្រុងប្រយ័ត្ន

ប្រកាសស្តីពី ការគណនាការប្រាក់ចំពោះឥណទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ១៤ សីហា ២០០១
ប្រកាសស្តីពី អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ២៥ កុម្ភៈ ២០០២
ប្រកាសស្តីពី ការរក្សាប្រាក់បំរុងកាតព្វកិច្ចចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ២៥ កុម្ភៈ ២០០២
ប្រកាសស្តីពី អនុបាតសាធនភាពរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ២៧ សីហា ២០០៧
ប្រកាសស្តីពី ការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ២៧ សីហា ២០០៧

គ១. វិធានគណនេយ្យ និងរបាយការណ៍

ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្លង់គណនីសំរាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ២៥ ធ្នូ ២០០២
ប្រកាសស្តីពី តំរូវការរបាយការណ៍សំរាប់ប្រតិបត្តិករគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចុះបញ្ជីនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ, ២៥ កុម្ភៈ ២០០២
ប្រកាសស្តីពី កាលបិរច្ឆេទផ្ញើរបាយការណ៍ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ, ១៣ កញ្ញា ២០០៦

ឃ. បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ បទប្បញ្ញត្តិប្រុងប្រយ័ត្នអនុវត្ត

ប្រកាសស្តីពី​​នីតិវិធីជាបទដ្ឋានសម្រាប់សកម្មភាពកែតម្រូវបន្ទាន់ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ១៧ តុលា ២០០២
ប្រកាសស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពចំហសុទ្ធនៃរូបិយប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៧ សីហា ២០០៧
ប្រកាសស្តីពី តម្លាភាពក្នុងការផ្តល់សេវាឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៧ ធ្នូ ២០១១

ឃ១. អភិបាលកិច្ច ស្នងការគណនី ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់

ប្រកាសស្តីពី កាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនិងការពិត, ០៩ មីនា ២០០៤
ប្រកាសស្តីពី គោលនយោបាយឥណទាន នីតិវិធី និងសិទ្ធិអំណាចផ្តល់ឥណទាន, ១០ មីនា ២០០៥
សារាចរណែនាំស្តីពី ការរៀបចំប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតម្លាភាពនៅតាមគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៥ មករា ២០០៥
ប្រកាសស្តីពី អភិបាលកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៥ វិចិ្ឆកា ២០០៨
ប្រកាសស្តីពី លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវនិងសមស្របសម្រាប់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ និងគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ, ២៥ វិចិ្ឆកា ២០០៨
ប្រកាសស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ២៨ កញ្ញា ២០១០
ប្រកាសស្តីពី ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម, ៣០ មីនា ២០០៨

ឃ២. វិធានគណនេយ្យ និងព័ត៌មានឥណទាន

ឃ៣. បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

ប្រកាសស្តីពីប្រតិបត្តិការលើមូលប័ត្ររបស់ធនាគារដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជា, ២៥ ធ្នូ ២០០២
ប្រកាសស្តីពីការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យលើមូលដ្ឋានហានិភ័យនិងទស្សនៈអនាគត, ២៣ កុម្ភៈ ២០១១
ប្រកាសស្តីពីការដាកឱ្យអនុវត្តកិច្ចសន្យាមេសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទទួលទិញវិញដើម្បីធានាដល់ប្រតិបត្តិការអន្តរធនាគារនៅក្នុងទីផ្សាររូបិយវត្ថុ, ១៩ តុលា ២០០៩
ប្រកាសស្តីពីការចេញផ្សាយមូលបត្រអាចជួញដូបានដោយធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា, ១៥ តុលា ២០១០
ប្រកាសស្តីពីការកំណត់អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់, ០៩ មករា ២០០៣
ប្រកាសស្តីពីកាកំណត់អត្រាការប្រាក់សលើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រាក់បញ្ញើទុនបំរុងកាតព្វកិច្ចនិងប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុនជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក, ១៩ មករា ២០០៩
ប្រកាសស្តីពីការបើកទូលាយក្នុងការកំណត់អត្រាការប្រាក់, ០៩ កញ្ញា ២០០៩

ង. ប្រព័ន្ធទូទាត់ ផាត់ទាត់ និងផ្ទេរប្រាក់

ប្រកាសស្តីពី ការផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជ តាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, ១៩ សីហា ១៩៩៨
ប្រកាសស្តីពី សភាផាត់ទាត់មូលប្បទានប័ត្រចារឹកជាដុល្លារអាមេរិក, ១៤ វិចិ្ឆកា ២០០០
ប្រកាសស្តីពី សភាផាត់ទាត់មូលប្បទានប័ត្រចារឹកជាប្រាក់រៀល, ២៧ ធ្នូ ២០០០
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការផ្ទេទៅ-មក ខេត្ត-ក្រុង និងការកំណត់កំរៃសេវា, ១០ មករា ២០០៣
ប្រកាសស្តីពី ប្រព័ន្ធផាត់ទាត់នៃការទូទាត់សងប្រាក់, ០៤ ធ្នូ ២០០៦
ប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធទូទាត់សងប្រាក់, ០៤ ធ្នូ ២០០៦
ប្រកាសស្តីពី ប្រតិបត្តិការនៃគណនីទូទាត់, ១៣ ធ្នូ ២០០៦
ប្រកាសស្តីពី មូលប្បទានប័ត្រស្តង់ដារ, ១០ កញ្ញា ២០០៨
ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់លេខអត្តសញ្ញាណធនាគារ, ១០ កញ្ញា ២០០៨
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មូលប័ត្រស្តង់ដារ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​, ១៩ តុលា ២០០៩
ប្រកាសស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើគំរូបញ្ជាទូទាត់សម្រាប់ការផ្ទេរឥណទាន, ២៥ សីហា ២០១០
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកំណត់កម្រៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅ-មកក្នុងប្រទេសតាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, ២៤ សីហា ២០០៩
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបង់កម្រៃសេវាផាតទាត់ប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាជិកសភាផាត់ទាត់នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជ​ា, ១៤ ធ្នូ ២០០៩
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការយកកម្រៃសេវាផាតទាត់ប្រចាំឆ្នាំ និងប្រាក់ផាកពិន័យមូលប្បទានប័ត្របញ្ជូនត្រឡប់នៅសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្ត, ០២ កញ្ញា ២០១០
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការយកកម្រៃសេវាសភាផាត់ទាត់ប្រចាំឆ្នាំនៅសាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខេត្ត, ១៨ មីនា ២០១១
សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែមលើ ការស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស តាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, ១៧ តុលា ២០១១
វិធាន និងនីតិវិធី Cambodian Shared Switch, ០៤ តុលា ២០១៧
ប្រកាស​ស្តី​ពី​ ការ​ដាក់​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​វិធាន​ និង​នីតិវិធី​ Cambodian​ Shared​ Switch​, ០៤ តុលា ២០១៧

ច. អាជីវកម្មភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ