អនុក្រឹត្យ


អនុក្រឹត្យស្តីពីរូបសញ្ញា និងត្រារបស់ស្ថាប័នប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
ខេមរភាសា

១២ មករា ២០២២
អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភារវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យ
ខេមរភាសា

០៦ មករា ២០២២
អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​អនុស្សាវរីយ៍​ ប្រភេទ​ ៣០០០០​ រៀល​
ខេមរភាសា

១៨ តុលា ២០២១
អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​អនុស្សាវរីយ៍​ ប្រភេទ​ ១៥០០០​ រៀល​
ខេមរភាសា

០៧ តុលា ២០១៩
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ២០០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

១៦ ឧសភា ២០១៨
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ១០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

២៥ តុលា ២០១៧
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ៥០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

២៥ តុលា ២០១៧
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ១០០០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

០៧ ឧសភា ២០១៥
អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ១០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

១៤ មករា ២០១៥
​អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​ធនប័ត្រ​ប្រភេទ​ ៥០០​ រៀល​ គំរូ​ថ្មី​
ខេមរភាសា

១៤ មករា ២០១៥