របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
អាក់ទីវភីភល ភីអិលស៊ី Hyperlink
អនាគត ភីអិលស៊ី Hyperlink
បៃតង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី Hyperlink
ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី Hyperlink
ប៊ីអេអឹមស៊ី ហ្វាយនែន ម.ក Hyperlink
បាយ័ន ក្រេឌីត ម.ក Hyperlink
ប៊ីអេនខេស៊ី (ខេមបូឌា) ​ភីអិលស៊ី Hyperlink
បរិបូរណ៍ ភីអិលស៊ី Hyperlink
ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីត Hyperlink
ឆាយលីស រ៉ូយ៉ាល់ ហ្វាយនែន ​ម.ក Hyperlink
ចម្រើន ម.ក Hyperlink
ជោគជ័យ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី Hyperlink
ស៊ីធី ​ភីអិលស៊ី Hyperlink
ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី Hyperlink
ហ្វាមីលី ម.ក Hyperlink
ហ្វឺស ​ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី Hyperlink
ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី Hyperlink
ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី Hyperlink
ជី ប៊ី ម.ក Hyperlink
ហ្គោលដិន ឃែស ភីអិលស៊ី Hyperlink
ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី Hyperlink
អិល ប៊ី ភី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី Hyperlink
អិលស៊ីអេច ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក Hyperlink
ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី Hyperlink
មីយ៉ា ម.ក Hyperlink
និរន្តរ ភីអិលស៊ី Hyperlink
ណុងហឹប ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក Hyperlink
ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី Hyperlink
ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី (ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ) Hyperlink
សប្បាយ ក្រេឌីត ខមមើសល ភីអិលស៊ី Hyperlink
សហការ ភីអិលស៊ី Hyperlink
សម្ព័ន្ធសមាគម សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី Hyperlink
សំរឹទ្ធិស័ក មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីត Hyperlink
សីលានិធិ លីមីធីត Hyperlink
សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ភីអិលស៊ី Hyperlink
ស៊ិកធី ស៊ិកស៍ ហ្វាយនែន ម.ក Hyperlink
ធីប៊ីប៊ី (ខេមបូឌា) ​ភីអិលស៊ី Hyperlink
វិថី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក Hyperlink
អមតៈ ខាប់ភីថល ​ភីអិលស៊ី Hyperlink
គ្រឹះស្ថាន ភីជី ឌីវេឡុបម៉ិន ម.ក Hyperlink
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជេកស៍ (ខេមបូឌា) ម.ក Hyperlink
ជេស៊ី ហ្វាយនែន ម.ក Hyperlink


ឆ្នាំ :
អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
អម្រឹត ម.កខេមរភាសា
អនាគត ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
អេស៊ា ផេស៊ីហ្វិក ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
បៃតង មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ប៊ែមប៊ូ ហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
បាយ័ន ក្រេឌីត ម.ក ខេមរភាសា
ខេម ខាប់ភីថល ម.កខេមរភាសា
ខេមា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីមីតធីត ខេមរភាសា
សេនជូរី ខេមបូ ឌីវេឡុបមេន ​ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ឆាយលីស រ៉ូយ៉ាល់ ហ្វាយនែន ​ម.ក ខេមរភាសា
ស៊ីធី ​ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ស៊ីអិមខេ ម.ក ខេមរភាសា
ឥណទានអភិវឌ្ឍន៍​​ប្រជាជន (អ៊ី.អេ.ភី) ម.ក ខេមរភាសា
ហ្វាមីលី ម.ក ខេមរភាសា
ហ្វាមើរ ហ្វាយនែន អិលធីឌី (អេហ្វ.អេហ្វ) ខេមរភាសា
ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ជី ប៊ី ម.ក ខេមរភាសា
ហ្រ្កូវ ម.ក ខេមរភាសា
អ៊ីឌែមីតស៊ុ សេហ្សុង ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌីខេមរភាសា
ជេស៊ី ហ្វាយនែន ម.ក ខេមរភាសា
ខេមរៈ លីមីធីត ខេមរភាសា
ខ្មែរ ឃែភីថល ម.ក ខេមរភាសា
អិល ប៊ី ភី មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
លីដ ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ឡេង ណាវាត្រា ឃែភីថល ម.ក ខេមរភាសា
អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអីលស៊ីខេមរភាសា
ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
មីយ៉ា ម.ក ខេមរភាសា
អមតៈ ខាប់ភីថល ​ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
មហានគរ ម.ក ខេមរភាសា
ម៉ាឌែរ ហ្វាយនែនសល យេផេន ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
និរន្តរ ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ណុងហឹប ហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) ម.ក ខេមរភាសា
អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប ​ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ភីជី ឌីវេឡុបម៉ិន ម.ក ខេមរភាសា
បា្រសាក់ ម.កខេមរភាសា
ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី (ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ) ខេមរភាសា
រ៉ូល្យា ម.ក ខេមរភាសា
រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
សប្បាយ ក្រេឌីត ខមមើសល ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
សច្ចៈ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
សហគ្រិនភាព ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
សាមគ្គី ឃែភីថល ម.ក ខេមរភាសា
សម្បត្តិ ហ្វាយនែន ​ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
សម្ព័ន្ធសមាគម សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
សីលានិធិ លីមីធីតខេមរភាសា
សិរីឧត្តម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ​ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
ស៊ិកធី ស៊ិកស៍ ហ្វាយនែន ម.ក ខេមរភាសា
សូណាត្រា ភីអិលស៊ី ខេមរភាសា
សាន់នី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក ខេមរភាសា
ធី & ហ្គូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ីខេមរភាសា
ទ្រព្យខ្ញុំ ម.ក ខេមរភាសា
វិថី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក ខេមរភាសា
ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ហ្វាយនែន ឯ.កខេមរភាសា
វ៉ាយ ស៊ី ភី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ម.ក ខេមរភាសា

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ