របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ