របាយការណ៍ទិន្នន័យរបស់ធនាគារ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
របាយការណ៍ចំនួនសាខា ២០២២
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក ២០២២
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប ២០២២
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី ២០២២
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ ២០២២
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ ២០២២
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត ២០២២
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ២០២២
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប ២០២២
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទអតិថិជន ២០២២
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ ២០២២
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមវិស័យ ២០២២
របាយការណ៍ឥណទានតាមវិស័យ ២០២២
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ ២០២២
របាយការណ៍ចំនួនម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ២០២២

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​