របាយការណ៍ទិន្នន័យរបស់ធនាគារ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
របាយការណ៍ចំនួនសាខា ២០២១
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក ២០២១
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប ២០២១
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី ២០២១
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ ២០២១
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ ២០២១
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត ២០២១
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ២០២១
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប ២០២១
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទអតិថិជន ២០២១
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ ២០២១
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមវិស័យ ២០២១
របាយការណ៍ឥណទានតាមវិស័យ ២០២១
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ ២០២១
របាយការណ៍ចំនួនម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ២០២១

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​