ព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពី “ការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ស្ត្រី” រវាង ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង ក្រសួងកិច្ចការនារី

២៧ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបោះផ្សាយមូលបត្ររដ្ឋ លើកទី២២

២៣ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

២១ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៧៣

២០ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ “របាយការណ៍ស្ថានភាពស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣”

២០ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ ស្តីពី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការទូទាត់ឆ្លងដែន រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

១៦ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

១៥ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៧២

១៣ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៧២

១០ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

១០ ឧសភា ២០២៤