នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយបទប្បញ្ញត្តិនិងវាយតម្លៃហានិភ័យ
នាយកដ្ឋាន​គោលនយោបាយ​បទ​ប្បញ្ញត្ដិ​និង​វាយតម្លៃ​ហានិភ័យ​ មាន​ភារកិច្ច​ចម្បងៗ​ ដូច​ជា​៖​ (១)​ រៀបចំ​ ពិគ្រោះ​ និង​ផ្ដល់​យោបល់​លើ​ការ​អនុ​វត្ដបទ​ប្បញ្ញត្ដិ​ (២)​ សិក្សា​និង​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​លើ​សំណើសុំ​អាជ្ញា​បណ្ណ​ វិញ្ញាបនបត្រ​ និង​លិខិតអនុញ្ញាត​ប្រកប​អាជីវកម្ម​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​គ្រឹះស្ថាន​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​អាណា​ព្យា​ល​បាល​របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (៣)​ សិក្សា​លើ​សំណើសុំ​ព្យួរ​ ឬ​ដកហូត​អាជ្ញា​បណ្ណ​ និង​លិខិតអនុញ្ញាត​ប្រកប​អាជីវកម្ម​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​គ្រឹះស្ថាន​ផ្សេង​ទៀត​ (៤)​ ចូលរួម​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ តាមដាន​ និង​វិភាគ​លើ​ហានិភ័យ​តាម​ឯកទេស​កម្ម​ និង​ចូលរួម​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ដល់ទី​កន្លែង​ (៥)​ រៀបចំ​វគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ជំនាញ​ត្រួតពិនិត្យ​ដល់​មន្ត្រី​បុគ្គលិក​ និង​ (៦)​ បំពេញការងារ​រដ្ឋបាល​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ត្រួតពិនិត្យ​។​