សុន្ទរកថា

សុទ្ទរកថាលោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ ស្តីពី "ដុល្លារូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា៖ ទំនាក់ទំនងផ្នែកគោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច"
ខេមរភាសា

១០ វិចិ្ឆកា ២០២៣
មតិសំណេះសំំណាល លោកជំទាវ ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (ស.ហ.ក.)
ខេមរភាសា

០៦ កញ្ញា ២០២៣
មតិសំណេះសំណាល លោកជំទាវ ជា សិរិ ថ្លៃងក្នុងឱកាសចូលកាន់តំណែង ជាអគ្គទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ខេមរភាសា

៣១ សីហា ២០២៣
សុន្ទរកថា លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងពិធីដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវសេចក្ដីណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តស្ដង់ដាកិច្ចសន្យាឥណទាន និងខចែងស្ដង់ដានៃកិច្ចសន្យាឥណទានសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ខេមរភាសា

២៩ សីហា ២០២៣
សុន្ទរកថារបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេសទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបេីកសិក្ខាសាលា ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋាន
ខេមរភាសា

០៦ មិថុនា ២០២២
សុន្ទរកថារបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេសទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបិទសិក្ខាសាលា ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសន្ទស្សន៍ថ្លៃលំនៅដ្ឋាន
ខេមរភាសា

០៦ មិថុនា ២០២២
សុន្ទរកថាគន្លឹះរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិត ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេសទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសអំពី “កម្មវិធីលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ”
ខេមរភាសា

០១ មេសា ២០២២
សុន្ទរកថា លោកជំទាវ ជា សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេស ថ្លែងក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ រវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស.)ស្តីពី កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សផ្នែកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ (តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ)
ខេមរភាសា

២៩ កក្កដា ២០២១
សុន្ទរកថា​គន្លឹះ​របស់​លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ ឧបការី​ទេសាភិបាល​និង​ជា​អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ក្នុង​សន្និសីទ​ស្តី​ពី​ ធនាគារកណ្តាល​នា​អនាគត​
ខេមរភាសា

១៨ វិចិ្ឆកា ២០២០
ស​ន្ទ​រក​ថា​គន្លឹះ​របស់​ លោក​ជំទាវ​ ជា​ សិរី​ ឧបការី​ទេសាភិបាល​ និង​ជា​អគ្គនាយក​បច្ចេកទេស​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ស្ដី​ពី​ "​តួនាទី​នៃ​ការ​ធ្វើ​ឌី​ជី​ថ​ល​ក្នុង​ការ​លើកកម្ពស់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​ដើម្បី​មាន​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​នូវ​ហិរញ្ញប្បទាន​"​ ក្នុង​វេទិកា​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​និង​មធ្យម​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០២០​
ខេមរភាសា

២៨ តុលា ២០២០