របាយការណ៍ទិន្នន័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
របាយការណ៍ចំនួនសាខានិងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រួហិរញ្ញវត្ថុ ២០២២
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក ២០២២
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប ២០២២
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី ២០២២
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ ២០២២
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ ២០២២
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត ២០២២
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ២០២២
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប ២០២២
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទគណនី ២០២២
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ ២០២២
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមប្រភេទអាជីវកម្ម ២០២២
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ ២០២២
របាយការណ៍ឥណទានតាមប្រភេទអាជីវកម្ម ២០២២

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​