របាយការណ៍ទិន្នន័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប ២០២១
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី ២០២១
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក ២០២១
របាយការណ៍ចំនួនសាខានិងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រួហិរញ្ញវត្ថុ ២០២១
របាយការណ៍តារាងតុល្យការ ២០២១
របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ ២០២១
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត ២០២១
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ២០២១
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប ២០២១
របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទគណនី ២០២១
របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ ២០២១
របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមប្រភេទអាជីវកម្ម ២០២១
របាយការណ៍ឥណទានតាមប្រភេទអាជីវកម្ម ២០២១
របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ ២០២១

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​