ទំនាក់ទំនង

បញ្ជីលេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនងអំពីចម្ងល់ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ស្នាក់ការកណ្តាល

០៨៥ ៦០០ ០០២
០៩៨ ២២០ ០០២
០៨៥ ៦០០ ០០៣
០៩៧ ២៧៨ ៣០៣០
០៩៨ ២២០ ០០១

សាខារាជធានី-ខេត្ត

រាជធានីភ្នំពេញ ០១៦ ៥៦៨ ៤៣៣
ខេត្តកណ្តាល ០១៦ ៥៦៨ ៤៩០
ខេត្តកំពង់ចាម ០១៦ ៥៦៨ ៤១២
ខេត្តបាត់ដំបង ០១៦ ៥៦៨ ១១៤
ខេត្តព្រៃវែង ០១៦ ៥៦៨ ៤២០
ខេត្តសៀមរាប ០១៦ ៥៦៨ ១៧៥
ខេត្តកំពង់ធំ ០១៦ ៥៦៨ ៥៤២
ខេត្តតាកែវ ០១៦ ៥៦៨ ១៦២
ខេត្តស្វាយរៀង ០១៦ ៥៦៨ ៤២៥
ខេត្តពោធិ៍សាត់ ០១៦ ៥៦៨ ៤៩៩
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ០១៦ ៦៨៧ ២២០
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ០១៦ ៦៨៧ ២២៩
ខេត្តកំពត ០១៦ ៦៨៧ ៣៣០
ខេត្តព្រះសីហនុ ០១៦ ៦៨៧ ១៩៤
ខេត្តកោះកុង ០១៦ ៦៨៧ ៣៤០
ខេត្តព្រះវិហារ ០១៦ ៦៨៧ ២៩៨
ខេត្តក្រចេះ ០៨៦ ៣៥៤ ០៧០
ខេត្តរតនគិរី ០៩៦ ៧១៨១ ៤៥៣
ខេត្តមណ្ឌលគិរី ០៩៦ ៧១៧៨ ២៦៤
ខេត្តស្ទឹងត្រែង ០៩៦ ៧១៧៩ ៤១៤
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ០៩៦ ៧៤៦៧ ៦៩៩