កាសស្ថិតក្នុងចរាចរណ៍
ប្រភេទ​កាស​ ផ្ទៃ​ខាងមុខ​ ផ្ទៃ​ខាងខ្នង
៥០០​រៀល​​

បោះផ្សាយ​ថ្ងៃទី ​២៥ ​មិនា ​១៩៩៥

អត្ថាធិប្បាយ​

២០០​រៀល​​

បោះផ្សាយ​ថ្ងៃទី ​២៥ ​មិនា ​១៩៩៥

អត្ថាធិប្បាយ​

១០០​រៀល​​​

បោះផ្សាយ​ថ្ងៃទី ​២៥ ​មិនា ​១៩៩៥

អត្ថាធិប្បាយ​

៥០​រៀល​​

បោះផ្សាយ​ថ្ងៃទី ​២៥ ​មិនា ​១៩៩៥

អត្ថាធិប្បាយ​