ព័ត៌មាន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

១០ ឧសភា ២០២៤

10-05-24 Sok Mengly (Banking Service Dept)-nbc15 Dork Dara (Issue)-nbc15 សេចក្តីប្រកាសព័ត៍មានរួម ស្តីពី ការទទួលបានពានរង្វាន់សកលថ្នាក់ក្រសួង (Global Summit of Women 2024 Roundtable Ministerial Award) លើ "គម្រោងដែលមានផលជះវិជ្ជមានចំពោះស្ត្រី និងក្មេងស្រី" តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូទាត់ "បាគង" ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ត្រីពិភពលោក ឆ្នាំ២០២៤ ទីក្រុងម៉ាឌ្រីដ ប្រទេសអេស្ប៉ាញ

១០ ឧសភា ២០២៤

ប្រកាសស្តីពី ការតម្កល់ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមារបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

០៨ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

០៨ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

០៦ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៧១

០៦ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៧០

០២ ឧសភា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

៣០ មេសា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)

២៦ មេសា ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៧០

២៦ មេសា ២០២៤