ទិន្នន័យស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
គណនីទំនិញ ០៥-០៤-២០២៤
គណនីសេវា ០៥-០៤-២០២៤
គណនីចំណូលបឋម ០៥-០៤-២០២៤
គណនីចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ០៥-០៤-២០២៤
គណនីដើមទុន ០៥-០៤-២០២៤
គណនីហិរញ្ញវត្ថុ ០៥-០៤-២០២៤
ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ ០៥-០៤-២០២៤
បំណុលក្រៅប្រទេស ០៥-០៤-២០២៤
អនុបាតជញ្ជីងទូទាត់ ០៥-០៤-២០២៤
តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ០៥-០៤-២០២៤

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា