ទិន្នន័យស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ១០-០៥-២០២៣
គណនីទំនិញ ១០-០៥-២០២៣
គណនីសេវា ១០-០៥-២០២៣
គណនីចំណូលបឋម ១០-០៥-២០២៣
គណនីចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ១០-០៥-២០២៣
គណនីដើមទុន ១០-០៥-២០២៣
គណនីហិរញ្ញវត្ថុ ១០-០៥-២០២៣
ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ ១០-០៥-២០២៣
បំណុលក្រៅប្រទេស ១០-០៥-២០២៣
អនុបាតជញ្ជីងទូទាត់ ១០-០៥-២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា