ទិន្នន័យស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
គណនីទំនិញ ១២-១០-២០២៣
គណនីសេវា ១២-១០-២០២៣
គណនីចំណូលបឋម ១២-១០-២០២៣
គណនីចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ១២-១០-២០២៣
គណនីដើមទុន ១២-១០-២០២៣
គណនីហិរញ្ញវត្ថុ ១២-១០-២០២៣
ស្ថានភាពវិនិយោគអន្តរជាតិ ១២-១០-២០២៣
បំណុលក្រៅប្រទេស ១២-១០-២០២៣
អនុបាតជញ្ជីងទូទាត់ ១២-១០-២០២៣
តារាងសង្ខេបជញ្ជីងទូទាត់ ១២-១០-២០២៣

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា