របាយការណ៍ទិន្នន័យវិស័យភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ
ឆ្នាំ:

ឈ្មោះទិន្នន័យ ប្រភេទ កាលបរិច្ឆេទ
របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក ២០២២
របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប ២០២២
របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី ២០២២
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ ២០២២
របាយការណ៍ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ និងភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុមិនដំណើរការ ២០២២
របាយការណ៍ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុដុលតាមប្រភេទជំនួញក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច ២០២២
ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រភេទជំនួញក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថាននីមួយៗ ២០២២

របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ​