ទំនាក់ទំនង

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ស្នាក់ការកណ្តាល

អាសយដ្ឋាន: ឡូត៍លេខ៨៨ ផ្លូវលេខ១០២ កែងនឹងផ្លូវលេខ១៩ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៥៦៣, (៨៥៥-២៣) ៧២២ ២២១

ទូរសារ:​(៨៥៥-២៣) ៤២៦ ១១៧

អ៊ីមែល: info@nbc.gov.kh

គេហទំព័រ: https://www.nbc.gov.kh


ផ្នែកប្រាស្រ័យទាក់ទង
ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-២៣) ៩៩០ ១៩៦
អ៊ីម៉ែល: nbccommunication@nbc.gov.kh

បញ្ជីលេខទូរសព្ទទំនាក់ទំនងអំពីចម្ងល់ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ
តំណភ្ជាប់: https://www.nbc.gov.kh/about_the_bank/hotline.php

មូលបត្រអាចជួញដូរបាន
ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-២៣) ៧២៤ ៩៦៣
អ៊ីម៉ែល: chantha.prak@nbc.gov.kh / kimsong.te@nbc.gov.kh
តំណភ្ជាប់: https://www.nbc.gov.kh/monetary_policy/ncds_overview.php

កម្មសិក្សា
អ៊ីម៉ែល: training@nbc.gov.kh
តំណភ្ជាប់: https://www.nbc.gov.kh/about_the_bank/internships.php

ការបញ្ជាទិញឯកសារបោះផ្សាយផ្សេងៗ
អ៊ីម៉ែល: info@nbc.gov.kh

មជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកទេសធនាគារ
អាសយដ្ឋាន: ១៩AB ផ្លូវលេខ១០២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែល: cbs_info@nbc.gov.kh
ទូរសព្ទ: (៨៥៥-២៣) ៧២២ ០៦១
តំណភ្ជាប់: https://www.nbc.gov.kh/cbs/overview.php

សាខាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​
តំណភ្ជាប់: https://www.nbc.gov.kh/about_the_bank/nbc_branch.php