ព័ត៌មាន

ប្រកាស​ស្តីពី​ដំណើរ​ការ​គណនេយ្យ​កម្ម​សំរាប់​ប្រតិបត្តិការ​រូបិយប័ណ្ណ

១៧ កុម្ភៈ ២០០០

ប្រកាសស្តីពី អនុបាតសាធនភាពរបស់ធនាគារ

១៦ កុម្ភៈ ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​អនុបាត​សាធនភាព​របស់​ធនាគារ

១៦ កុម្ភៈ ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​​ការ​ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​ធនាគារ​ឯកទេស​ឥណទាន​ជនបទ

២៨ មករា ២០០០

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

១១ មករា ២០០០

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះធនាគារឯកទេសឥណទានជនបទ

១១ មករា ២០០០

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះធនាគារពាណិជ្ជ

១០ មករា ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ចំពោះ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ

១០ មករា ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​ការកំណត់អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ​សំរាប់សាខាធនាគារជាតិ​ខេត្ត-ក្រុង​អនុវត្ត​ជាមួយអតិថិជន

៣០ វិចិ្ឆកា ១៩៩៨

ប្រកាស​ស្តីពី​ការផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជ​តាមរយៈធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា

០១ តុលា ១៩៩៨