ព័ត៌មាន

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ :​ ស្តី​ពី​ការ​ចេញផ្សាយ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​ ដោយ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

០៥ កញ្ញា ២០១៣

ឯកឧត្តម​ ​ ជា​ ចាន់​តូ​ ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​ពិភាក្សា​ ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Christian​ Mulder,​ អ្នកជំនាញ​ការ​របស់​ធនាគារ​ ពិភពលោក​ (World​ Bank)​

៣០ សីហា ២០១៣

សិក្ខាសាលា​ SEACEN-CeMCoA/BOJ​ ស្តី​ពី​”​សេរីភាវូបនីយកម្ម​គណនី​ដើមទុន​ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​លំហូរ​ទុន​”​ នៅ​ខេត្តសៀមរាប​ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥-៣០​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០១៣​ ។​

២៧ សីហា ២០១៣

អបអរសាទរ​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៣​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

២៤ សីហា ២០១៣

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ​ ជា​ ចាន់​តូ​ ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៣​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្ងៃ​ទី​ ២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០១៣​។​

២៤ សីហា ២០១៣

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ​ ជា​ ចាន់​តូ​ ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្លែង​ក្នុង​ឱកាស​បិទ​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាស​ទី​១​ និង​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី​២​ ឆ្នាំ​២០១៣​ របស់​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ថ្ងៃ​ទី​ ២៤​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០១៣​។​

២៤ សីហា ២០១៣

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​ពិភាក្សា​ ការងារ​ជាមួយ​លោក​ Wimboth​ Santoso,​ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ប្រចាំ​ មជ្ឈមណ្ឌល​ SEAV​ Group​ របស់​មូលនិធិ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្តរជាតិ​ (IMF)​

២២ សីហា ២០១៣

ឯកឧត្តម​ ​ជា​ ចាន់​តូ​​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ ការងារ​ជាមួយ​ក្រុម​បេស​កម្ម​ស្ថិតិ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​បរទេស​ (FDI)​ របស់​លេខា​ធិ​ការដ្ឋាន​អាស៊ាន​

១៦ សីហា ២០១៣

ឯកឧត្តម​ ​ជា​ ចាន់​តូ​​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ ការងារ​ជាមួយ​តំណាង​ភាគ​ទុ​និក​ថ្មី​របស់​ធនាគារ​អេ​ស៊ី​លី​ដា​។​

១៦ សីហា ២០១៣

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ​ អគ្គទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ បាន​ជួប​ពិភាក្សា​ ការងារ​ជាមួយ​ប្រតិភូ​ធនាគារ​បាងកក​។​

១៣ សីហា ២០១៣