ព័ត៌មាន

ប្រកាសស្តីពី ការកំណត់លេខអត្តសញ្ញាណធនាគារ

១០ កញ្ញា ២០០៨

ប្រកាសស្តីពី មូលប្បទានប័ត្រស្តង់ដារ

១០ កញ្ញា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​មូលប្បទានប័ត្រ​ស្តង់ដារ​

១០ កញ្ញា ២០០៨

ប្រកាស​ស្តី​ពី​ការ​កំណត់​លេខ​អត្តសញ្ញាណ​ធនាគារ​

១០ កញ្ញា ២០០៨

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ២៥ ត្រីមាស​ទី​៣ ​ឆ្នាំ​២០០៨

០១ កញ្ញា ២០០៨

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើក​សន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាសទី១​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៨​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

១៤ សីហា ២០០៨

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បិទសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆមាសទី១​និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាសទី២​ ឆ្នាំ២០០៨​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

១៤ សីហា ២០០៨

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​ពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ​ក្រមច្បាប់​អនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ

០៣ កក្កដា ២០០៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ និងទិសដៅ​ការងារ​ឆមាស​ទី២​ ឆ្នាំ២០០៨

៣០ មិថុនា ២០០៨

របាយការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៧

១០ មិថុនា ២០០៨