ព័ត៌មាន

សុន្ទរកថា​ ឯកឧត្តម​ ជា ចាន់តូ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ថ្លែងក្នុង​ឱកាស​បើកសន្និបាតបូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ២០០៨ និងទិសដៅ​ការងារ​​ឆ្នាំ២០០៩​ របស់ធនាគារ​ជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

១១ មីនា ២០០៩

ប្រកាសស្តីពី ការតម្កល់ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ចអប្បបរមារបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

២៥ កុម្ភៈ ២០០៩

សុន្ទរកថារបសសុន្ទរកថា របស់លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ ទេសាភិបាលរង​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចវិទូ​-​ខេត្តសៀមរាប​ ថ្ងៃទី​ ១៦ ​ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០០៩

១៨ កុម្ភៈ ២០០៩

ប្រកាស​ស្តី​ពី​កា​រត​ម្ភ​ល់​ប្រាក់​បំរុង​កាតព្វកិច្ច​លើ​ប្រាក់​បញ្ញើ​ និង​ប្រាក់​កម្ចី​របស់​ធនាគារពាណិជ្ជ​

១០ កុម្ភៈ ២០០៩

សុន្ទរកថា​ លោកជំទាវ​ នាវ​ ច័ន្ទថាណា​ រទសាភិបាលរងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ក្នុងឱកាសបើកសម្ភោធ វីង ជាផ្លូវការ ថ្ងៃទី ២០​ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០០៩

២១ មករា ២០០៩

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់ឥណទានវិបារូបន៍ ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលខ្វះសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលបណ្តោះអាសន្ន

២០ មករា ២០០៩

ប្រកាសស្តីពីកាកំណត់អត្រាការប្រាក់សលើប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រាក់បញ្ញើទុនបំរុងកាតព្វកិច្ចនិងប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុនជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក

១៩ មករា ២០០៩

របាយការណ៍​ត្រួត​ពិនិត្យប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០៨

០១ មករា ២០០៩

សុន្ទរកថា​បើកសិក្ខាសាលាស្តីពី​កម្ពុជាឈានទៅរកការិយាល័យ ឥណទានឯ​កជនដោយ លោកជំទាវ​ តាល់ណៃអ៊ីម​អគ្គនាយក ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​​នៅសណ្ឋាគារ​រាសហ្វល, ០៣​ ធ្នូ ​២០០៨

០៥ ធ្នូ ២០០៨

ព្រឹត្តប័ត្រ​ប្រចាំ​ត្រីមាស​ ​លេខ២៦ ត្រីមាស​ទី​៤ ​ឆ្នាំ​២០០៨

២៧ វិចិ្ឆកា ២០០៨