ព័ត៌មាន

ប្រកាសស្តីពី សភាផាត់ទាត់មូលប្បទានប័ត្រចារឹកជាដុល្លារអាមេរិក

១៤ វិចិ្ឆកា ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​សភាផាត់ទាត់មូលប្បទានប័ត្រចារឹកជាដុល្លារអាមេរិក

១៤ កញ្ញា ២០០០

ប្រកាសស្តីពីដំណើរការគណនយ្យកម្មសំរាប់ប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណ

១៧ កុម្ភៈ ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​ចំណាត់​ថ្នាក់​ និង​សំវិធានធន​លើ​បំណុល​អាក្រក់ ​​និង​បំណុល​សង្ស័យ​រួម​ទាំង​ការ​ប្រាក់​ដែល​បាន​ព្យួរ

១៧ កុម្ភៈ ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​ដំណើរ​ការ​គណនេយ្យ​កម្ម​សំរាប់​ប្រតិបត្តិការ​រូបិយប័ណ្ណ

១៧ កុម្ភៈ ២០០០

ប្រកាសស្តីពី អនុបាតសាធនភាពរបស់ធនាគារ

១៦ កុម្ភៈ ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​អនុបាត​សាធនភាព​របស់​ធនាគារ

១៦ កុម្ភៈ ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​​ការ​ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ​ចំពោះ​ធនាគារ​ឯកទេស​ឥណទាន​ជនបទ

២៨ មករា ២០០០

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

១១ មករា ២០០០

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះធនាគារឯកទេសឥណទានជនបទ

១១ មករា ២០០០