ព័ត៌មាន

ប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណចំពោះធនាគារពាណិជ្ជ

១០ មករា ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ចំពោះ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ

១០ មករា ២០០០

ប្រកាស​ស្តីពី​ការកំណត់អត្រាការប្រាក់បញ្ញើ​សំរាប់សាខាធនាគារជាតិ​ខេត្ត-ក្រុង​អនុវត្ត​ជាមួយអតិថិជន

៣០ វិចិ្ឆកា ១៩៩៨

ប្រកាស​ស្តីពី​ការផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជ​តាមរយៈធនាគារជាតិ​នៃកម្ពុជា

០១ តុលា ១៩៩៨

ប្រកាស​ស្តីពី​ប្រភពទុនជាប្រាក់បញ្ញើសំរាប់ប្រើប្រាស់​ក្នុងស្រុក​របស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២៨ សីហា ១៩៩៨

ប្រកាសស្តីពី ការផ្ទេរប្រាក់របស់ធនាគារពាណិជ្ជ តាមរយៈធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

១៩ សីហា ១៩៩៨

ប្រកាស​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់​ចំពោះអាជីវកម្មប្តូរប្រាក់

០៥ សីហា ១៩៩៨

ប្រកាសស្តីពី លក្ខខណ្ឌសំរាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២៩ ធ្នូ ១៩៩៧

ប្រកាស​ស្តីពី​លក្ខខណ្ឌ​សំរាប់​គ្រឹះស្ថានធនាគារ​ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២៩ ធ្នូ ១៩៩៧

ការធ្វើរបាយការណ៍សរុបទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មនៅលើថាសទន់

២៣ មិថុនា ១៩៩៥