ព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ ក្រុមបេសកម្ម IMF

០៣ តុលា ២០១២

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយនឹង​តំណាង​មក​ពី​ ធនាគារ​ Sacom​ Bank​

០២ តុលា ២០១២

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​សម្ភាសន៍​ជាមួយ​ លោក​ Ben​ Quandt​ និពន្ធ​នាយក​កាសែត​ The​ Times​

២៧ កញ្ញា ២០១២

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ក្រុម​បេស​កម្ម​ របស់​ IMF​

២៥ កញ្ញា ២០១២

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចាន់​តូ ​ ទេសាភិបាល​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ជួប​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាមួយ​លោក​ប្រធាន​ ធនាគារ​ Citi​ ប្រចាំ​នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​

២៥ កញ្ញា ២០១២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៥ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១២

២៧ សីហា ២០១២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣០ ត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១០

០៨ សីហា ២០១២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣១ ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០១១

០៨ សីហា ២០១២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣២ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០១១

០៨ សីហា ២០១២

ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិជញ្ជីងទូទាត់កម្ពុជា លេខ៣៣ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១១

០៨ សីហា ២០១២