លក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការចូលសិក្សា
សិស្សនិស្សិតអាចចុះឈ្មោះប្រឡងចូលរៀន នៅមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារបាន គឺត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ ។

វិញ្ញាសាសម្រាប់ប្រឡងមានបីមុខវិជ្ជា៖ ចំណេះដឹងទូទៅ គណិតវិទ្យា និងភាសាអង់គ្លេស ក្នុងមួយមុខវិជ្ជាប្រឡងត្រូវប្រើរយៈពេល ១ម៉ោង ៣០នាទី។