ការចុះឈ្មោះនិងតម្លៃ
សិស្សនិស្សិតអាចចូលរៀននៅមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារបាន លុះត្រាតែឆ្លងកាត់ការប្រឡងចូលរៀនបានលទ្ធផលជាប់ជាមុនសិន។ និស្សិតដែលសិក្សានៅមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារ ត្រូវបង់ថ្លៃសិក្សា ២,០០០,០០០ រៀលសម្រាប់វគ្គសិក្សាទាំងមូលរយៈពេល២ឆ្នាំ ឬ ៥០០,០០០ រៀលក្នុង ១ឆមាស និង មិនមានអាហារូបករណ៍ទេ។