ជ្រើសរើសបុគ្គលិក
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កម្មវិធីប្រលងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

១០ មិថុនា ២០២២

បទបញ្ជាសម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

១២ កុម្ភៈ ២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តីពី កម្មវិធីប្រឡងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

១០ កុម្ភៈ ២០២០

សេច​ក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​ ស្តី​ពី ការ​ជ្រើស​រើស​បុ​គ្គ​លិក​

០៤ ធ្នូ ២០១៩

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

២៤ តុលា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​

១៩ កញ្ញា ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​សម្ភាសន៍​ផ្ទាល់មាត់​

០៣ កក្កដា ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​សម្ភាសន៍​ផ្ទាល់មាត់​

៣០ មិថុនា ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​

១៣ មិថុនា ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​

១១ ឧសភា ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

២២ កុម្ភៈ ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

១៧ មករា ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការប្រលងជ្រើសបុគ្គលិក

២៥ កក្កដា ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

៣១ មីនា ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

២៦ កុម្ភៈ ២០១៦

​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​បរិច្ឆេទ​ ធ្វើការ​សម្ភាសន៍​ ជាមួយ​គណៈមេប្រយោគ​នៅ​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​

០៦ មករា ២០១៦

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​

១០ កញ្ញា ២០១៥

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​ បុគ្គលិក​ កម្រិត​បរិញ្ញាបត្រ​សេដ្ឋកិច្ច​ ឬ​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ឬ​គណនេយ្យ​ និង​ កម្រិត​ប្រកាសនីយបត្រ​ជាន់់ខ្ពស់​បច្ចេកទេស​ធនាគារ​

០៤ មិថុនា ២០១៥

សេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ព័ត៌មានវិទ្យា

២០ មិថុនា ២០១៣

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ កាលបរិច្ឆេទ​សម្រាប់​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ និង​ប្រឡង​ឆ្លង​ក្របខ័ណ្ឌ​

២៧ កក្កដា ២០១២

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​កម្រិត​សញ្ញាបត្រ​ប្រកាស​នី​យ​ប័ត្រ​ជាន់់​ខ្ពស់​បច្ចេកទេស​ធនាគារ​

៣០ មេសា ២០១២

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើស បុគ្គលិក កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យ ឬ ផ្នែកធនាគារ

២៩ មេសា ២០១២

សេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិក កំរិតបរិញ្ញាប័ត្រ ព័ត៌មានវិទ្យា

០១ កុម្ភៈ ២០១០

សេចក្តីជូនដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិក កំរិតបរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកគណនេយ្យ ឬផ្នែកធនាគារ

០៨ មករា ២០១០