សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤
០៣ កក្កដា ២០២៤

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង