សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីគម្រោងធ្វើអន្តរាគមន៏លើទីផ្សារប្តូរប្រាក់ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
១៨ កញ្ញា ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង