សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
៣១ ឧសភា ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង