សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី១០
២៤ ឧសភា ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង