សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
១៧ ឧសភា ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង