សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)
០៩ ឧសភា ២០២៣

ទាញយកសេចក្តីជូនដំណឹង