សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​(LPCO)​លើក​ទី​០៦​
ខេមរភាសា

១៤ មីនា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ អំពី​ការ​ប្តូរ​ក្រដាសប្រាក់​រៀល​ចាស់​ ទក់​ ឬ​រហែក​ ជាមួយនឹង​ក្រដាសប្រាក់​ថ្មី​ជូន​សាធារណជន​
ខេមរភាសា

១៣ មីនា ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ចេញផ្សាយ​មូល​ប​ត្រ​អាច​ជួញដូរ​បាន​
ខេមរភាសា

២៣ កុម្ភៈ ២០១៧
ជម្រាបមក លោក លោកស្រី អគ្គនាយក អគ្គនាយិកា នាយក នាយិកា គ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិករមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ខេមរភាសា

២២ កុម្ភៈ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ខេមរភាសា

២២ កុម្ភៈ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​លើ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥
ខេមរភាសា

២១ កុម្ភៈ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​អំពី​ លទ្ធផល​នៃ​ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ LPCO​ លើក​ទី​ ០៥​ ថ្ងៃ​ទី​ ២១​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៧​
ខេមរភាសា

២១ កុម្ភៈ ២០១៧
សេចក្តីថ្លែងការណ៍​រួម​ រវាង​ ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​
ខេមរភាសា

១៦ កុម្ភៈ ២០១៧
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​៥​
ខេមរភាសា

១៤ កុម្ភៈ ២០១៧
សេចក្តី​ប្រកាស​ព័​ត៌មាន​ស្តី​ពី​ ការ​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ថា​ជា​គ្រឹះស្ថាន​ឯកជន​
ខេមរភាសា

១៤ កុម្ភៈ ២០១៧