សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៣៥ ដោយមានឥណប្រតិទាន ៧ថ្ងៃ
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៣៥ ដោយមានឥណប្រតិទាន ៧ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

០៨ សីហា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី ការបន្ថែមឥណប្រតិទានប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) មានឥណប្រតិទាន ៧ថ្ងៃ និងការដាក់​ឱ្យដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) រៀងរាល់សប្តាហ៍
ខេមរភាសា

០៤ សីហា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)
ខេមរភាសា

០២ សីហា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​ ១៣៥
ខេមរភាសា

០១ សីហា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ លទ្ធផលនៃការ​ដេញថ្លៃមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD) នាថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣
ខេមរភាសា

២៦ កក្កដា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដេញថ្លៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តល់​សន្ទនីយ​ភាព​ដោយ​មានការ​ធានា​ (LPCO)​ លើក​ទី​១៣៤
ខេមរភាសា

២៥ កក្កដា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីអំពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពដោយមានការធានា (LPCO) លើកទី១៣៤
ខេមរភាសា

២៥ កក្កដា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី លទ្ធផលនៃការដេញថ្លៃមូលបត្ររដ្ឋលើកទី១២
ខេមរភាសា

១៩ កក្កដា ២០២៣
សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការដាក់​ឱ្យ​ដេញថ្លៃ មូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCD)
ខេមរភាសា

១៨ កក្កដា ២០២៣